Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Case Support B.V., gevestigd te (5707 LC) Helmond, aan de Kanaaldijk NW 85, waarin geregeld de rechtsverhouding met de gebruikers van haar services.

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Case Support B.V. , alsmede de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden.

2. Door ondertekening van de overeenkomst zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing en zijn door de wederpartij aanvaard.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Ook moeten afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met Case Support B.V. worden overeengekomen.

5. Indien Case Support B.V. schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.

6. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

7. Onder wederpartij wordt hier verstaan iedere (rechts)persoon die met Case Support B.V. een overeenkomst aangaat, of wenst aan te gaan en al diens vertegenwoordigers en/of rechtsopvolgers.

Artikel 2: Totstandkoming 

1. Het doen van offerte door Case Support B.V. is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, indien Case Support B.V. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd binnen 7 dagen na plaatsing daarvan.

2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Case Support B.V. zijn slechts bindend, indien Case Support B.V. deze heeft bevestigd danwel met de feitelijke uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.

3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3: Algemene rechten en plichten van de wederpartij 

1. De wederpartij verkrijgt een gebruiksrecht, tegen de vastgestelde vergoeding tijdens normale kantooruren (8.30-17.30 uur, per dag, maandag t/m vrijdag) ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening, van de door Case Support B.V. ter beschikking gestelde diensten en faciliteiten, zoals deze nader omschreven zijn in de opgestelde overeenkomst.

2. Het is de wederpartij niet toegestaan bedrijven met een andere naam, zoals bijv. een dochteronderneming, gebruik te laten maken van de diensten vallende onder het contract van de wederpartij. Voor ieder ander bedrijf dient een apart contract afgesloten te worden. Zodra een extra telefoonnummer gevraagd wordt voor het opnemen van de telefoon wordt dit aangemerkt als een extra bedrijf en dient daarvoor een nieuwe overeenkomst opgemaakt te worden.

Artikel 4: Prijzen 

1. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Case Support B.V. bevoegd de overeenkomstprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de totstandkoming van de overeenkomst moeten worden gemeld. Alle tarieven zijn te allen tijde exclusief BTW.

Artikel 5: Reclames 

1. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum door Case Support B.V. te zijn ontvangen. Deze reclames worden schriftelijk bevestigd door Case Support B.V. en direct in behandeling genomen.

2. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijn wordt wederpartij geacht geen bezwaar te hebben tegen de factuur. Alsdan worden reclames door Case Support B.V. niet meer in behandeling genomen.

3. Het indienen van reclame ontslaat wederpartij niet van enige van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Case Support B.V. ten opzichte van laatstgenoemde.

Artikel 6: Opschortingsrecht 

1. Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Case Support B.V. gesloten overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft Case Support B.V. het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten.

Artikel 7: Vrijwaring 

1. Indien Case Support B.V. ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij Case Support B.V. ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijk rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen, welke door Case Support B.V. worden betwist, kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op factuur worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke uitvoering der werkzaamheden door Case Support B.V. en/of haar personeel, geeft aan wederpartij eerst recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen, voor zover er sprake is van opzet of grove schuld. Voor zover schade wordt veroorzaakt door personeelsleden van Case Support B.V. bij de uitvoering van een door wederpartij aan hen verstrekte opdracht die buiten de normale werkzaamheden valt, is Case Support B.V. daarvoor niet aansprakelijk.

2. Case Support B.V. aanvaardt in principe slechts aansprakelijkheid voor directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, is Case Support B.V. slechts aansprakelijk voor zover die schade in redelijkheid voor haar rekening dient te komen.

3. De schadevergoedingsplicht welke op Case Support B.V. rust ingevolge de voorgaande artikelen wordt beperkt tot € 1.135,=

Artikel 9: Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling, zonder enige korting of schuldvergelijking, te geschieden binnen 14 dagen na verzenddatum der factuur. Case Support B.V. is gerechtigd tussentijds te factureren alsmede het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling.

2. Iedere betaling van wederpartij strekt primair tot vergoeding van de door haar verschuldigde rente alsmede van de door Case Support B.V. gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 10: Ontbinding 

1. Indien wederpartij:

A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;

B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

C. enige uit kracht der wet of overeenkomst op haar rustende verplichting niet nakomt;

D. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf dan wel een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf; heeft Case Support B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten, voordat (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schade en rente.

2. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst op te zeggen. De wederpartij dient dit tegen de overeengekomen opzegtermijn (zie serviceovereenkomst), schriftelijk aan Case Support B.V. kenbaar te maken. Indien geen schriftelijke opzegging door Case Support B.V. is ontvangen, wordt de overeenkomst automatisch met eenzelfde termijn als de oorspronkelijke termijn verlengd en dient de wederpartij de geldende vergoeding, na ontvangst van de betreffende factuur, te voldoen.

3. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en tevens te worden bevestigd door Case Support B.V.. Het bewijs dienaangaande dient de wederpartij te leveren.

Artikel 12: Rente en kosten 

1. Indien betaling niet binnen de in artikel 9 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Case Support B.V. gerechtigd vanaf dat moment een handelsvertragingsrente rente in rekening te brengen + ECB-rente per maand.

2. De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 115,=.

Artikel 13: Geheimhouding 

1. Case Support B.V. verklaart gedurende de overeenkomst als na beëindiging van verstrekte opdracht of opgedragen werkzaamheden volstrekte geheimhouding en vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van alle gegevens, mededelingen en bescheiden afkomstig van, bestemd voor of betrekking hebbende op de wederpartij in het algemeen en/of haar relaties in het bijzonder, alles in de ruimste zin des woords, een en ander voor zover de bedoelde gegevens, mededelingen en bescheiden in het maatschappelijk verkeer en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet als ‘publiekelijk toegankelijk’ of ‘ook voor derden bestemd’ kunnen worden bestempeld.

2. Case Support B.V. verklaart voorts de gegevens, mededelingen en bescheiden als bedoeld in het vorige lid uitsluitend (schriftelijk dan wel elektronisch) te zullen registreren en/of te zullen opslaan voorzover zulks in het belang van een deugdelijke uitvoering van de aan Case Support B.V. verstrekte opdracht of opgedragen werkzaamheden moet worden geacht. Case Support B.V. verklaart de (schriftelijke dan wel elektronische) gegevens, mededelingen en bescheiden als bedoeld in dit artikel na beëindiging van de verstrekte opdracht of opgedragen werkzaamheden onverwijld doch niet later dan 14 dagen na de bedoelde beëindiging te zullen vernietigen.

Artikel 14: Toepasselijk recht/geschillen 

1. Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) zullen, tenzij zij tot de competentie van de Kantonrechter behoren, uitsluitend worden beslecht in eerste aanleg door de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.