Maak je Fysiotherapeut klant van Case Support.

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Indien deelname door minderjarigen (jonger dan 18 jaar) plaatsvindt, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Case Support alsook inwonende partners of familie van de medewerkers van Case Support.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de actie. Case Support zal de winnaar verzoeken om voor de vergoeding van de factuur van de fysiotherapeut een bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en de originele factuur van de fysiotherapeut te overleggen.
 • Over de uitslag en toekenning van de vergoeding kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De vergoeding is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Case Support gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De afhandeling van factuur van de fysiotherapeut gebeurt door Case Support.
 • Case Support kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de fysiotherapeut geen medewerking wenst te verlenen.
 • Indien de fysiotherapeut op een later moment besluit geen gebruik te maken van onze diensten, doch voordat onze diensten zijn aangevangen, kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op de vergoeding van de factuur van de fysiotherapeut. Na deze periode vervalt de aanspraak automatisch. Dit houdt in dat de fysiotherapeut minimaal 3 maanden onze diensten moet afnemen en de facturen van de laatste twee behandelingen binnen deze 3 maanden moet vallen.
 • De winnaar kan aanspraak maken op een maximale vergoeding van € 95,= ( vijfennegentig euro) voor beide facturen samen. Welke na de maximale vergoeding vanuit een verzekering in rekening wordt gebracht door de fysiotherapeut.  Voor de duidelijkheid: Heb betreft de behandelingen die buiten de vergoeding van de verzekering vallen.
 • De winnaar van de prijs geeft Case Support toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de actie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de actie alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen internet en Sociale Media.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. Case Support mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Case Support gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende actie (waaronder begrepen de fysiotherapeut).
 • Deelname aan de actie is voor rekening en risico van de winnaar. Case Support kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Case Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • Case Support is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de actie.
 • Case Support is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden  handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Case Support is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Case Support daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door Case Support op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen schriftelijk/per mail aan Case Support gericht worden.

Case Support BV
Kanaaldijk NW 85
5707 LC  HELMOND
info@casesupport.nl